Για την εκτέλεση του έργου του, το ΣΕΠΕ έχει ως βασική αρμοδιότητα την επιθεώρηση και τον έλεγχο των χώρων εργασίας σε όλες τις επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα και γενικότερα σε κάθε ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο εργασίας και εκμετάλλευσης ή χώρο όπου πιθανολογείται ότι απασχολούνται εργαζόμενοι.

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων ελέγχουν, μεταξύ άλλων, αν τηρούνται τα υπό των κειμένων διατάξεων οριζόμενα βιβλία και έγγραφα, αν είναι αναρτημένος ο πίνακας προσωπικού και ο κανονισμός εργασίας σε εμφανές και προσιτό σημείο της επιχείρησης κατά τα οριζόμενα στο νόμο και νομιμοποιείται να παίρνει αντίγραφα αυτών για προσεκτικότερη μελέτη.

Στα ανωτέρω πλαίσια, λοιπόν, υφίσταται η υποχρέωση:

1. Να υπάρχει αναρτημένο σε εμφανές σημείο του τόπου εργασίας αντίτυπο των πινάκων προσωπικού και των προγραμμάτων εργασίας (άρθρο 16 του Ν. 2874/00) καθώς και του κανονισμού εργασίας, για επιχειρήσεις που επιβάλλεται να καταρτίζουν κανονισμό (ΝΔ 3789/57).

2. Να τηρούνται στο χώρο εργασίας και να τίθενται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων, προς έλεγχο σε κάθε περίπτωση που ζητηθούν:

α) το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών,

β) τα έντυπα όρων ατομικών συμβάσεων εργασίας του προσωπικού, όπου αυτά τηρούνται (έδρα ή υποκατάστημα ή παράρτημα ή χωριστές εγκαταστάσεις ή κεντρικό σύστημα διοίκησης ή διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, οικονομικές υπηρεσίες κ.λπ.),

γ) τα εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών προσωπικού για το τελευταίο τουλάχιστον τρίμηνο, επίσης όπου αυτά τηρούνται,

δ) το βιβλίο ημερησίων δελτίων απασχολούμενου προσωπικού οικοδομικών και τεχνικών έργων (για οικοδομοτεχνικά έργα).

Για τις ως άνω ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις ο Επιθεωρητής Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο επιβάλλει διοικητική κύρωση (πρόστιμο) αμελλητί κατά δέσμια αρμοδιότητα χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων (άρθρο 2 της υπ’ αριθ. 27397/122/19.8.2013 Υ.Α. και υπ’ αριθ. 8867/2/04.03.2015 Υ.Α.).

ΑΘΗΝΑ 12-03-2015

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

 

logo