Για Επιχειρήσεις
Για Ιδιώτες
+30 26610 35544 info@fotinatos.gr
Για Επιχειρήσεις

Διοικητική Λογιστική & Κοστολόγηση

Η Χρηματοοικονομική Λογιστική παρέχει λογιστική πληροφόρηση τόσο στους εκτός της οικονομικής μονάδας λαμβάνοντες αποφάσεις όσο και στη διοίκηση της ίδιας της οικονομικής μονάδας.

Η Διοικητική Λογιστική είναι η διαδικασία της αναγνώρισης, μέτρησης, συγκέντρωσης, ανάλυσης, παρουσίασης, ερμηνείας και γνωστοποίησης πληροφοριών, οι οποίες βοηθούν τα Διοικητικά στελέχη των οικονομικών μονάδων, να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, σχετικά με τους στόχους που έχουν τεθεί από αυτές.

Η συστηματική κοστολόγηση μπορεί να δώσει στον επιχειρηματία εκπληκτικά αποτελέσματα και να του εξασφαλίσει την βιωσιμότητα της επιχείρησης του. Μέσα από την κοστολογική μελέτη μια επιχείρησης μπορεί κανείς να πετύχει αποτελεσματικότερη διαχείριση πόρων, αναπροσαρμογή τιμών, καλύτερη πελατειακή πολιτική, δημιουργία προσφορών, διαμόρφωση της παραγωγής και παραγγελειοληψίας .

Επικοινωνία

Υπηρεσίες Διοικητικής Λογιστικής & Κοστολόγησης

Σε ένα ευμετάβλητο επιχειρηματικό περιβάλλον και στις σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες καθίστανται πιο χρήσιμες από ποτέ.

Αναλυτικά οι διοικητικής λογιστικής και κοστολόγησης που παρέχουμε στην Κέρκυρα αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

 • Business Plan και Αξιολόγηση Επενδυτικών Προγραμμάτων
 • Οργάνωση και υποστήριξη για τη σύνταξη ορθολογικών προϋπολογισμών (Budgeting)
 • Μηνιαία παρακολούθηση αποκλίσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων από τα προϋπολογισμένα
  μεγέθη. Αυτό επιτυγχάνεται με τη σύνταξη καταστάσεων εσόδων – εξόδων (P&L statement), πλήρως προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε επιχείρησης και σύγκριση τους με το budget
 • Κοστολογική Μελέτη, εισαγωγή συστήματος κοστολόγησης
 • Στατιστική ανάλυση της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων
 • Μελέτη Βιωσιμότητας
 • Μελέτες για τη λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων
 • Αποτίμηση για εξαγορά – πώληση επιχειρήσεων
 • Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων με τη χρήση αριθμοδεικτών
 • Εξαγωγή λογιστικών αποτελεσμάτων προϋπολογιστικών και απολογιστικών
 • Εκτιμήσεις αξίας επιχειρήσεων, Περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων
 • Συμβουλές Μηχανοργάνωσης
Νέα & Οδηγίες

Πρόσφατα Νέα

Υπηρεσίες

Σχετικές Υπηρεσίες