Πρόγραμμα Επιχορήγησης “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων”

02 Απρ Πρόγραμμα Επιχορήγησης “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων”

Ποσοστό επιδότησης: από 50% έως 65%  

Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων: Από €20.000 έως €200.000   

Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις Συμμετοχής  

 • Υφιστάμενες Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε έναν από τους παρακάτω επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας:  
 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων  
 • Ενέργεια  
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα  
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)  
 • Περιβάλλον  
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ  
 • Υγεία  
 • Υλικά – Κατασκευές  
 • Έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις  
 • Έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου  

  ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» / Δείτε τις επιλέξιμες ...  

Επιλέξιμες Δαπάνες  

 

Α/Α  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  

 

Μηχανήματα – Εξοπλισμός  

έως 100%  

 

Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών  

έως 100%  

 

Συσκευασία – Ετικέτα – Branding  

έως 25%  

 

Ψηφιακή Προβολή  

έως €15.000  

 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες  

έως €16.000  

 

Μεταφορικά Μέσα  

έως 50%  

 

Μισθολογικό Κόστος Νέων Εργαζομένων  

20% και μέχρι €30.000  

(€15.000 ανά ΕΜΕ και μέχρι 2 ΕΜΕ)  

 

Διευκρινήσεις  

 • Στην κατηγορία 1 «Μηχανήματα – Εξοπλισμός» περιλαμβάνονται οι δαπάνες που αφορούν σε:  
 1. Παραγωγικό & Μηχανολογικό Εξοπλισμό  
 1. Εργαστηριακό Εξοπλισμό για Ποιοτικό Έλεγχο  
 1. Εξοπλισμό για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης – Προστασία του Περιβάλλοντος  
 1. Λοιπό Εξοπλισμό  
 1. Εξοπλισμό ΤΠΕ & Εξειδικευμένο Λογισμικό  
 • Στην κατηγορία 3 «Συσκευασία – Ετικέτα – Branding» οι επιλέξιμες δαπάνες αναφέρονται σε:  
 1. Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού συσκευασίας έως €6.000 ανά προϊόν  
 1. Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού ετικέτας έως €2.000 ανά προϊόν  
 1. Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού brand (σήμα, λογότυπο) έως €2.000  
 • Η κατηγορία 4 «Ψηφιακή Προβολή» αφορά αποκλειστικά σε δαπάνες προβολής ψηφιακών διαφημιστικών μηνυμάτων σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες (π.χ. google adsfacebook adsinstagram adsyoutube κ.ο.κ.) και συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ. e-mail marketing κ.ά.)  
 • Στην κατηγορία 5 «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες» είναι επιλέξιμες οι δαπάνες:  
 1. Υπηρεσιών και Τεχνικών Μελετών Μηχανικού έως €12.000 (με την προϋπόθεση δαπανών της κατηγορίας 1)  
 1. Σύνταξης και Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου έως €4.000 
 • Στην κατηγορία 6 «Μεταφορικά Μέσα» επιδοτείται:  
 1. Η προμήθεια αυτοκινούμενων οχημάτων αμιγώς επαγγελματικής χρήσης  
 1. Η μετατροπή κινητήρα επαγγελματικού ή μικτής χρήσης πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG)  

  

Χρονοδιάγραμμα Δράσης  

 • Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.  

 

Ως έναρξη επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης 

(19/12/2018) 

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 

20 Φεβρουαρίου 2019 

 

 • Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της  

 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου 

 

Προϋπολογισμός του Προγράμματος: € 400εκ.  

  

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Δεν Υπάρχουν Σχόλια

Σχολιάστε