189035

Επιτρέπεται, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013,προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις εξής Κυριακές:

α) Την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη των χρονικών περιόδων που βάσει τουάρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 4177/2013 έχουν ορισθεί ως περίοδοι εκπτώσεων, ήτοι:

  • από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου (12/1/2015, 11/1/2016)
  • του πρώτου δεκαημέρου του Μαΐου (3/5/2015)
  • από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος του Αυγούστου (13/7/2015)
  • του πρώτου δεκαημέρου του Νοεμβρίου (1/11/2015).

β) Τις δύο (2) Κυριακές πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων ( 13/12/2015 και 20/12/2015).

γ) Την Κυριακή των Βαΐων (5/4/2015).

δ) Την τελευταία Κυριακή κάθε έτους (27/12/2015). Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα στις εμπορικές επιχειρήσεις, να λειτουργήσουν και την τελευταία Κυριακή του χρόνου (άρθρο 108 Ν.4314/2014).

Οι τουριστικές περιοχές εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις που διέπουν αυτές. Όσον αφορά το πλαίσιο απασχόλησης κατά τις ανωτέρω Κυριακές, αναφέρεται ότι επιτρέπεται η εργασία των εργαζομένων σε εμπορικά καταστήματα που λειτουργούν σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η απασχόληση των εργαζομένων στις περιπτώσεις αυτές είναι νόμιμη και αμείβεται σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ορίζουν πρόσθετη αμοιβή για εργασία κατά τις Κυριακές (Άρθρο 25 N.4208/2013).

Στην περίπτωση απασχόλησης κατά την ημέρα της Κυριακής, οφείλεται αναπληρωματική ανάπαυση, υποχρεωτικά εφ’ όσον η απασχόληση κατά την Κυριακή έχει διάρκεια άνω των 5 ωρών, προαιρετικά δε, εφ’ όσον ζητηθεί από το μισθωτό, επί απασχόλησης μέχρι 5 ώρες. Η αναπληρωματική ανάπαυση χορηγείται σε άλλη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας που αρχίζει από την Κυριακή εκείνη κατά την οποία απασχολήθηκαν.

Ειδικά για τις 4 Κυριακές των ‘’εκπτωτικών περιόδων’’ είναι δυνατόν να χορηγηθεί και κατά την προηγουμένη της Κυριακής εβδομάδα, (πριν από την απασχόληση), κατά παρέκκλιση της διάταξης του άρθρου 10 του Β.Δ. 748/1966 (χορήγηση κατά την εβδομάδα που ακολουθεί την Κυριακή).

Το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για τις ώρες λειτουργίας, είναι αυτό που ισχύει γενικότερα για τις Κυριακές, δηλαδή από τις 11:00 έως τις 20:00 (άρθρο 16 παρ. 3β Ν. 4177/2013). Οι εμποροϋπάλληλοι που θα απασχοληθούν την ημέρα αυτή που αμείβονται με μηνιαίο μισθό δικαιούνται μόνο το ποσό της προσαύξησης 75%, που υπολογίζεται επί του 1/25 του νομίμου μηνιαίου μισθού τους, με την προϋπόθεση βεβαίως ότι θα τύχουν ημέρας αναπληρωματικής ανάπαυσης. Στην περίπτωση που οι τελευταίοι δεν τύχουν ημέρας αναπληρωματικής ανάπαυσης, λόγω απασχόλησής τους την ημέρα αυτή της Κυριακής δικαιούνται, εκτός από την προσαύξηση του 75% και την κύρια αμοιβή που αντιστοιχεί στον εργάσιμο χρόνο απασχόλησης της ημέρας αυτής.

e-forologia.gr