1η Πρόσκληση Τοπικού Προγράμματος 

CLLD/LEADER 2014-2020 

Π.Ε Κέρκυρας και τμήματος Π.Ε Λευκάδος 

Παρεμβάσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα 

Ποσοστό επιχορήγησης : 45% – 65% 

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων: Έως 600.000 € 

ΕΣΠΑ: «Τρέχουν» τέσσερα μεγάλα προγράμματα για επιχειρήσεις με ...

Περιοχές Ενίσχυσης : 

 • Το νησί της Κέρκυρας πλην της πόλης της Κέρκυρας 
 • Τα νησί της των Παξών-Αντιπάξων 
 • Τα Διαπόντια Νησιά (ΜαθράκιΕρείκουσσα, Οθωνοί και βραχονησίδες) 
 • Τά νησιά Λευκάδας, Κάλαμο και Καστό πλην του Δήμου Μεγανησίου Λευκάδας 

 

Δικαιούχοι- Προϋποθέσεις Συμμετοχής: 

 • Υφιστάμενες και υπό ίδρυση επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε ένα ή και περισσότερους ΚΑΔ της προκήρυξης. 
 • Το νομικό πρόσωπο που έχει συστήσει την Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ή μέλος που την απαρτίζει συμπεριλαμβανομένων και των μελών της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ), καθώς επίσης και του ΔΣ του νομικού προσώπου , σε επίπεδο φορέων. 
 • Εργαζόμενοι σε ΝΠΙΔ (ή στο Δημόσιο) εφόσον δεν κωλύονται από διατάξεις του καταστατικού του ΝΠΙΔ ή διαθέτουν σχετική άδεια από Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο, για επιχειρηματική δραστηριότητα. 

 

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας 

 • Το πρόγραμμα ενισχύει ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων όπως: 
 • Μεταποίηση Αγροτικών και Δασικών Προϊόντων 
 • Οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων 
 • Βιοτεχνία Χειροτεχνία Παραγωγής μετά την 1ή μεταποίηση 
 • Τουρισμού και Αναψυχής 
 • Εμπορίου  
 • Παροχής Υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού(παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κτλ) 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες 

 • Η αγορά , κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου, καθώς και η αγορά γης και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου 
 • Αγορά εξοπλισμού και εξοπλισμός εργαστηρίων 
 • Αγορά καινούριων οχημάτων 
 • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας 
 • Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων και συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας. 
 • Δαπάνες εξοπλισμού γραφείου επιχείρησης, όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύου ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών, περιφερειακών μηχανημάτων και φωτοτυπικών. 
 • Δαπάνες παροχής υπηρεσιών συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων,  αμοιβές για συμβουλές σχετικών με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτη σκοπιμότητας. 
 • Δαπάνες απόκτησης ή ανάπτυξης λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών δημιουργίας αναγνωρίσιμου σήματος(ετικέτας)του προϊόντος έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση) 
 • Δαπάνες προβολής και συμμετοχή σε εκθέσεις 
 • Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας(ΟΚΩ) 
 • Δαπάνη ασφαλιστήριου συμβολαίου κατά παντός κινδύνου, κατά τη διάρκεια των εργασιών της επένδυσης(υποχρεωτική ασφάλιση) 
 • Αμοιβές προσωπικού , συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, πληρωτέες  από δικαιούχο στο προσωπικό του, εφόσον αυτό προσελήφθη για να εργαστεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης και να αποχωρήσεις με την ολοκλήρωσή του, σε περίπτωση αυτεπιστασίας. 

Χρονοδιάγραμμα Δράσης 

 • Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα έξι(36) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. 

 

Η έναρξη γενικής επιλεξιμότητας των δαπανών εξειδικεύεται αναλόγως υποδράσεων του Προγράμματος. 

Περίοδος Υποβολής 

 Προϋπολογισμός του Προγράμματος: € 3,08 εκ 

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας