ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ

Η λογιστική πρέπει να εφαρμόζεται στον πυρήνα της οικονομικής μονάδας. Όντας μέσα στην επιχείρηση μπορείς να λάβεις τη μέγιστη δυνατή πληροφορία. Εκεί η λογιστική επιστήμη φθάνει στην ολοκλήρωσή της. Όμως δεν είναι εφικτό για κάθε οικονομική μονάδα να έχει εσωτερικό λογιστήριο. Στην περίπτωση που το μέγεθος και η φύση της επιχείρησής σας είναι τέτοια που απαιτείται η ανάγκη εσωτερικού οργανωμένου λογιστηρίου με εμπορική/λογιστική διαχείριση τιμολογίων ή και αποθήκης, είμαστε παρόντες στην σωστή οργάνωση του σε κάθε τομέα.
Επιλογή Προσωπικού
Μηχανοργάνωση
Επιλογή Λογισμικού
Υιοθέτηση πρακτικών
Επίβλεψη
Εξαγωγή λογιστικών καταστάσεων
Υποβολή δηλώσεων