ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

Η λογιστική χωρίς την αξιοποίηση της πληροφορίας μένει μια άκαρπη επιστήμη. Κάθε λογιστής επιθυμεί το λογιστικό του έργο να χρησιμοποιηθεί για την οικονομική εξέλιξη της επιχείρησης.
Η διοικητική λογιστική είναι ο μόνος τομέας της λογιστικής που αναφέρεται σε μελλοντικά και όχι παρελθοντικά γεγονότα. Πρόκειται για τη σύνταξη προϋπολογισμών σε κάθε επιμέρους λειτουργία μιας επιχείρησης (πχ. Πωλήσεων, παραγωγής κτλ), που επιτρέπει στην οικονομική μονάδα να συνδυάσει τα λογιστικά δεδομένα του παρελθόντος με τα προϋπολογιστικά στοιχεία του μέλλοντος για την καλύτερη δυνατή απόδοση και προγραμματισμό των επιχειρησιακών διαδικασιών
H Διοικητική Λογιστική αποτελεί μια διαδικασία προσδιορισμού, μέτρησης, συγκέντρωσης, ανάλυσης, ερμηνείας και προώθησης της οικονομικής πληροφορίας που χρησιμοποιεί η Διοίκηση για το σχεδιασμό, την αξιολόγηση και τον έλεγχο μέσα στην επιχείρηση, εξασφαλίζοντας την κατάλληλη χρήση και την υπευθυνότητα των πηγών. Έτσι, στη Διοικητική Λογιστική εντάσσονται μέθοδοι και διαδικασίες επιλογής και αξιολόγησης της λογιστικής πληροφορίας για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, την κατάρτιση των σχεδίων και προϋπολογισμών καθώς και την άσκηση πολιτικής ελέγχου δράσεως των επιχειρήσεων.
Η συστηματική κοστολόγηση από ένα εξειδικευμένο κοστολόγο μπορεί να δώσει στον επιχειρηματία εκπληκτικά αποτελέσματα και να του εξασφαλίσει την βιωσιμότητα της επιχείρησης του. Μέσα από την κοστολογική μελέτη μια επιχείρησης μπορεί κανείς να εντοπίσει αποτελεσματικότερη διαχείριση πόρων, αναπροσαρμογή τιμών, καλύτερη πελατειακή πολιτική, δημιουργία προσφορών, διαμόρφωση της παραγωγής και παραγγελειοληψίας κα.
Σε ένα ευμετάβλητο επιχειρηματικό περιβάλλον και στις σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες καθίστανται πιο χρήσιμες από ποτέ.
Business Plan και Αξιολόγηση Επενδυτικών Προγραμμάτων
Οργάνωση και υποστήριξη για τη σύνταξη ορθολογικών προϋπολογισμών (Budgeting)
Μηνιαία παρακολούθηση αποκλίσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων από τα προϋπολογισμένα
μεγέθη. Αυτό επιτυγχάνεται με τη σύνταξη καταστάσεων εσόδων – εξόδων (P&L statement), πλήρως προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε επιχείρησης και σύγκριση τους με το budget
Κοστολογική Μελέτη, εισαγωγή συστήματος κοστολόγησης
Στατιστική ανάλυση της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων
Μελέτη Βιωσιμότητας
Μελέτες για τη λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων
Αποτίμηση για εξαγορά – πώληση επιχειρήσεων
Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων με τη χρήση αριθμοδεικτών
Εξαγωγή λογιστικών αποτελεσμάτων προϋπολογιστικών και απολογιστικών
Εκτιμήσεις αξίας επιχειρήσεων, Περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων
Συμβουλές Μηχανοργάνωσης