Στόχος της Δράσης 

Η επιχορήγηση ΜμΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης για την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για τη στήριξη μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους, υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19.  

Ο προϋπολογισμός της Δράσης είναι 330.000.000 ευρώ. 

Επιδοτούνταιαιτήσειςμέχρι100.000 ευρώσε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ ωςσυνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατάμέγιστο σεποσοστό 7% του ετησίου κύκλου εργασιών του έτους 2019.Στις επιχειρήσεις που έχουν κάνειέναρξη εργασιών εντός του 2019 ή εντός του 2020δίνεται συνολική μη επιστρεπτέα ενίσχυση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό7% του ανηγμένου κύκλου εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 2020). 

Δικαιούχοι της Δράσης είναι επιχειρήσεις εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους ΚΑΔ: 

  • 56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, 
  • 56.21: Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, 
  • 56.29.20: Αλλες υπηρεσίες εστίασης, 
  • 56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών. 

Βασικές προϋποθέσεις Συμμετοχής: 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

  • Να έχουν κάνειέναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020, 
  • Να έχουν ωςκύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδαέναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ, 
  • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014, 
  • Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ, 
  • Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών του έτους 2020ποσοστού 30%, τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019, 
  • Ο δυνητικός λήπτης της ενίσχυσης υποβάλλει μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ, για το σύνολο εγκαταστάσεων εστίασης που διαθέτει. 

 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οι εξωχώριες εταιρείες. Ειδικά οι επιχειρήσεις που έχουν συνάψει συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise), με την ιδιότητα του δικαιοπαρόχου ή του δικαιοδόχου, δηλώνουν το εν λόγω γεγονός στην αίτηση χρηματοδότησης και ελέγχονται κατά το στάδιο της επαλήθευσης ως προς το αν είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους. 

 

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00 

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021 και ώρα 15:00 

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.